Obchodní podmínky

Článek I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemné práva a povinnosti smluvních stran jak jsou stanoveny níže. Jsou platné pro všechny služby v oblasti fitness, zejména osobní tréninky a stravovací plány poskytované zprostředkovatelem Jiřím Vařečkou, a dále pro jednotlivé služby v oblasti fitness prodávané či poskytované jménem a na účet Poskytovatele (dále jen „Služby“), nestanoví-li Speciální podmínky či Smlouva jinak.

Článek II.

ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1. Účastníky smluvního vztahu jsou:

 • fyzická osoba Jiří Vařečka se sídlem v Praze, IČ: 07516151 , zapsané u živnostenského úřadu v Praze (dále jen „Poskytovatel“)
 • klient, kterým může být každá fyzická osoba

Článek III.

VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

3.1. Pro účely těchto Obchodních podmínek a smlouvy platí následující definice základních pojmů:

 • Klient – fyzická osoba objednávající služby
 • Poskytovatel – Jiří Vařečka či jím jiná pověřená osoba (Trenér)
 • Trenér – osoba, poskytující osobní tréninky Klientovi
 • Služby – komplexní programy obsahující zejména, nikoliv však výhradně osobní fitness tréninky, stravovací a suplementační plán, úvodní konzultaci, online podporu a motivaci, UkažFormu Starter Pack Box, slevu na suplementy

Článek IV.

PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

4.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“) uzavírané mezi Poskytovatelem a Klientem prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele či prostřednictví dalších jiných médií provozovaných Poskytovatelem, nebo osobním sjednáním prostřednictvím Poskytovatele či zástupce Poskytovatele. Internetové stránky Poskytovatele jsou Poskytovatelem provozovány na internetové adrese www.ukazformu.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

4.2. Dále upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran zejména při poskytování osobních tréninků, tvorbě jídelníčků na míru, jakékoliv podpory v oblasti fitness či jakýchkoliv individuálních požadavků dle přání Klienta.

Článek V.

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

5.1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká vyplněním Objednávkového formuláře a odsouhlasením těchto obchodních podmínek na webové stránce www.ukazformu.cz, prostřednictvím webového rozhraní.

Článek VI.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

6.1. Na základě vyplnění svých osobních údajů do Objednávkového formuláře Poskytovatele provedené na webové stránce bude Poskytovatel Klienta kontaktovat a dohodne s ním další postup za účelem poskytnutí služeb objednaných Klientem (dále jen „Objednávkový formulář“).

 

6.2. Vyplněním Objednávkového formuláře Poskytovatele, sděluje klient své osobní údaje, tj. jméno a příjmení, email, telefonní číslo a adresu bydliště a zároveň souhlasí s jejich zpracováním registračním systémem poskytovatele. Vyplněním Objednávkového formuláře klient souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Poskytovatelem za účelem kontaktování klienta a dohodnutím dalšího postupu. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovávány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů..

6.3. Klient je povinen uvádět své osobní údaje pravdivě a informovat Poskytovatele o jejich případných změnách, a to při vyplňování Objednávkového formuláře.

6.4. Poskytovatel je povinen zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a v souladu s těmito podmínkami, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů, včetně zejména Nařízení EU 2016/679, jež je blíže popsáno v Zásadách o ochraně osobních údajů.

6.5. Klient bere na vědomí, že jeho objednávka se stává závaznou až po uhrazení částky za objednané služby na účet Poskytovatele.

Článek VII.

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Klient má právo po vyplnění Objednávkového formuláře objednávku zrušit.

7.2. Cena za Služby je uvedena a hradí se v české měně, tj. české koruně (CZK)

7.3. Cena za Služby je uvedena na webovém rozhraní, včetně zákonné daně z přidané hodnoty.

7.4. Klient je povinen uhradit cenu za Služby před jejich poskytnutím jedním z níže uvedených způsobů:

 • bezhotovostně bankovním převodem nebo složením peněžních prostředků na účet Poskytovatele č. 2827814183/0800 vedený u České spořitelny
 • hotově na dobírku kurýrovi při předání našeho Boxu

 

7.5. Za zaplacení ceny se považuje den připsání částky na účet Poskytovatele.

7.6. Daňový doklad bude vystaven v českém jazyce a zaslán na email Klienta.

Článek VIII.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Klient uzavřením Smlouvy o poskytování služeb prohlašuje, že čerpá Služby Poskytovatele na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí a riziko. Souhlasí s veškerými bezpečnostními pravidly a pokyny Poskytovatele, kterými je povinen se řídit.

8.2. Klient je povinen čerpat služby vždy jen za dobrého zdravotního stavu, bez žádných zdravotních problémů. Za zdravotní problémy se ve smyslu těchto Obchodních podmínek považují zejména nikoli však výhradně:

 • kardiovaskulární choroby,
 • plicní nebo dechové problémy (včetně astmatu),
 • problémy páteře či problémy kloubů,
 • nervovo-svalové onemocnění,
 • chirurgické zákroky,
 • alergické reakce,
 • jakékoliv další zdravotní problémy.

8.3. V případě pochybností o zdraví, je Klient povinen si na vlastní náklady vyhotovit potvrzení lékaře o své aktuálním zdravotním stavu.

8.4. Dále je Klient povinen oznámit Poskytovateli každou medikaci, která jakkoliv omezuje jeho zdravotní stav.

8.5. Pro poskytování Služeb, zejména v oblasti výživy, v co nejvyšší kvalitě je Klient povinen obeznámit Poskytovatele o veškerých jeho alergických reakcí, jakožto i jakýkoliv obsah či složku, jež by Klientovi mohla způsobit zhoršení zdravotního stavu.

8.6. Klient bere na vědomí fyzickou i psychickou náročnost a namáhavost poskytovaných Služeb, a proto je povinen dbát zvýšené opatrnosti při jakýchkoliv neobvyklých změnách jeho zdravotního stavu.

8.7. Poskytovatel neposkytuje žádné lékařské či zdravotní služby, jakož i lékařské či zdravotní doporučení, vyšetření či léčbu.

8.8. Klient bere na vědomí, že je výživové poradenství neustále rozvíjejícím se odvětvím ve vztahu zejména, nikoliv však výlučně ke zdravotní nauce, výživové nauce a sportovní vědě. Poskytovatel neručí za jím neozkoušené či jemu neznámé novoty v této oblasti.

8.9. Zneužití služeb Poskytovatele za účelem Klientova vlastních podnikatelských aktivit či účelů je výslovně zakázané. Pro případ porušení takovéto povinnosti si Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč. Nárok Poskytovatele na náhradu škody tím není dotčen.

8.10. Zakoupený program Klienta je nepřenosný. Výslovně se zakazuje poskytování obsahu programu jakékoliv jiné třetí osobě. Pro případ porušení takovéto povinnosti si Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč. Nárok Poskytovatele na náhradu škody tím není dotčen.

8.11. Klient souhlasí, že po vypršení zakoupených osobních tréninků nebude trénovat s Trenérem Poskytovatele sám, bez vědomí Poskytovatele a bez provize Poskytovateli a to sice do 2 let od vzniku objednávky na webovém rozhraní Posyktovatele. V případě porušení této povinnosti si Smluvní strany sjednávají pokutu ve výši 200.000,-Kč.

8.12. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zdravotní stav registrovaného klienta a taktéž není žádným způsobem zodpovědný za zranění, které si registrovaný klient v rámci cvičení při osobních trénincích vlastním přičiněním způsobí.

8.13. Klient má právo na vrácení peněz za zbývající nevyčerpané tréninky v případě vzniku dlouhodobých zdravotních potíží či neztotožnění se s vybraným Trenérem. V těchto případech bude Klientovi vrácena částka 500,-Kč za každý nevyčerpaný trénink. Poskytovatel má právo si od Klienta vyžádat lékařskou zprávu potvrzující jeho nemožnost či riskantnost dočasně pokračovat v daném programu.

Článek IX.

AUTORSKÁ PRÁVA

9.1. Poskytovatel je vlastníkem Portálu UkazFormu.cz.

9.2. Portál UkazFormu.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu UkazFormu.cz.

9.3. Obsah Portálu UkazFormu.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem souhlas.

Článek X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu všeobecných obchodních podmínek. Na klienta se vztahují všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy vyplňuje Objednávkový formulář.

10.2. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze Smlouvy o poskytování služeb nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby těchto Obchodních podmínek nebo v souvislosti s takovou smlouvou, je právo ČR, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu UkazFormu.cz realizován.

10.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.4. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2018. Těmito Obchodními podmínkami se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.

10.5. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

V Praze dne 1.11.2018