Zásady ochrany osobních údajů

Vyplněním online registrace, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením webových stránek UkažFormu.cz, umožňujete Jiřímu Vařečkovi, IČ: 07516151, se sídlem Kazimírova 85, Praha 11, 149 00 (dále jen „UkažFormu“), jakožto správci osobních údajů, oprávněně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a od 25. 5. 2018 v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) (dále jen „GDPR“) zpracovávat a využívat Vaše osobní údaje. Tyto zásady mají za úkol Vás v souladu s nařízením GDPR informovat o tom, jaké informace o Vás shromažďujeme, z jakého důvodu a jakým způsobem Vaše informace využíváme, jaká jsou Vaše práva ohledně námi využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u nás můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

   Shromažďované informace

V evidenci zákazníků služeb poskytovaných UkažFormu jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v tom rozsahu, zejména jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefon, adresa, popřípadě další osobní údaje, které souvisí s řádným poskytováním služeb UkažFormu nebo osobní údaje, které o Vás UkažFormu získá nebo jí je kdykoliv sám později poskytnete nebo jsou ze zákona potřebné pro vyřízení Vaší registrace a následného čerpání služeb, tedy k naplnění účelu poskytování zejména fitness služeb pro účely řádného plnění programu UkažFormu či poskytování souvisejících informací a instrukcí a pro evidenci klientů UkažFormu, a to po dobu nezbytnou k realizaci těchto účelů. Po splnění smlouvy využívá UkažFormu osobní údaje z evidence objednávek pro další účely. Je v  oprávněném zájmu UkažFormu udržovat celou evidenci objednávek z důvodu právní ochrany před budoucími spory. Vzhledem k promlčecí lhůtě a fungování soudního systému musí UkažFormu zpracovávat Vaše údaje z evidence objednávek po dobu 6 let. Údaje z evidence objednávek pak také UkažFormu využívá k naplnění zákonné povinnosti archivovat dokumentaci z důvodu možné finanční kontroly, a to po dobu 10 let.

V evidenci uživatelů zpracovává UkažFormu Vaše osobní údaje v tom rozsahu, v jakém je poskytnete při vytvoření objednávky či při  následné emailové komunikaci. Je v oprávněném zájmu UkažFormu vést databázi uživatelů. Osobní údaje z důvodu evidence uživatelů držíme po dobu 5 let od Vaší poslední uskutečněné objednávky.

 

Předávání dat

Vaše osobní údaje jsou užívány výhradně pro interní potřeby UkažFormu, a to pouze z výše uvedených důvodů. Veškeré nezbytné služby ohledně osobních údajů však UkažFormu nezajišťuje pouze vlastními silami, využívá i služeb třetích stran (specializovaných společností). Se třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje UkažFormu poskytne má tato uzavřenou smlouvu, na základě které je UkažFormu schopna zajistit a chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Uchování dat

Přístup k systémům zprostředkovávajícím osobní údaje zákazníků UkažFormu je umožněn pouze omezenému počtu interních uživatelů, pro něž je to vzhledem k náplni jejich práce nezbytné. Patřit mezi ně mohou například zaměstnanci pracující v oddělení vyřizování objednávek, registrací apod. Jednotliví pracovníci mají vždy přístup jen k takovému objemu osobních dat, který ke své práci nezbytně potřebují. Do všech kritických systémů zpracovávajících osobní údaje zákazníků UkažFormu je přístup omezen pouze v rámci interní sítě a výše uvedené osoby v případě ukončení právního vztahu s UkažFormu automaticky ztratí k Vašim osobním datům přístup.

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete UkazFormu zasláním zprávy na e-mailovou adresu fitness@ukazformu.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou, či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje budou zpracovány, může Vás UkažFormu na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých ve Všeobecných obchodních podmínkách a v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezíská UkažFormu osobní údaj od Vás, máte právo na veškeré dostupné informace o tom, odkud Vaše osobní informace získala.

Pokud o Vás UkažFormu bude zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu fitness@ukazformu.cz upozornit, UkažFormu pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opraví. V případě, že byste chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste ji dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění poskytovaných služeb, stačí je zaslat na e-mailovou adresu. Písemnou žádostí adresovanou na vedení UkažFormu je možné požádat o odstranění Vašich osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

I v případě, že bude UkažFormu Vaše osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky. To provedete zasláním zprávy na e-mailovou adresu fitness@ukazformu.cz. Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného prodlení UkažFormu vyhodnotí, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes Vámi vznesené námitky a jak bude UkažFormu s Vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud Vám oprávněné důvody UkažFormu pro zpracování neprokáže, Vaše osobní údaje nebude dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo požadovat, aby UkažFormu omezil jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich vymazání, tedy aby s nimi přestali nakládat:

  • Pokud dáte vědět UkažFormu, že jsou jí shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
  • Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu fitness@ukazformu.cz o omezení jejich použití.
  • Pokud Vaše osobní údaje již nebude UkažFormu potřebovat pro zajištění jí poskytovaných služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv.
  • Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než UkažFormu ověří, zda její důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Právo na vymazání osobních údajů

V případě, že zjistíte, že UkažFormu zpracovává osobní údaje:

  • přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali,
  • pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a UkažFormu Vám nebude schopna prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků, a/nebo
  • neoprávněně,

máte právo požadovat, aby UkažFormu bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu fitness@ukazformu.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazala. Údaje však nemůže vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé právní povinnosti UkažFormu nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud UkažFormu zasláním zprávy na e-mailovou adresu fitness@ukazformu.cz požádáte, aby Vám poskytla zpracovávané Vaše osobní údaje, zašle Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu). Pokud UkažFormu požádáte, aby Vaše osobní údaje zaslala jinému správci osobních údajů, Vaší žádosti samozřejmě vyhoví.

 

Právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru UkažFormu neplní všechny její právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na vedení UkažFormu. Pokud by Vám snad nepomohlo, máte samozřejmě právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.